Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายวิเชียร เจริญรัตน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
Responsive image
Responsive image
นายสมศักดิ์ เธียรประดิษฐ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
Responsive image
Responsive image
นายยุทธนา แจ้งแสดง
เลขานุการสภา อบต.ท่าคา
Responsive image
นายสมชาติ ปานเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายสมชาย พงษ์สมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางกัญญาวีร์ สุขเกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสมเกียรติ สระคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายวิเชียร เจริญรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสถาพร สวัสดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสุรชัย จันทร์คง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายชลอ มิตรพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นางโสภา เอี่ยมกลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสมศักดิ์ เธียรประดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายกิตติภพ การีโรจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางภิรมณ์ เกิดแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายบุญเชิด ยังประดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นางวรชพร ประเสริฐจิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายปรีชา เปาะปักชิณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นางพัณนี โพธิสถาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายสมบัติ วิเวกวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายสุทัศน์ ลิ้มชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
น.ส.วรรณเพ็ญ ธรรมสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายประสาน ประชานิยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นายถนอม แตงพวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
น.ส.ประภา เกิดแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
Responsive image
นายบุญสม ธรรมสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th